نظرسنجی اولین دوره اسکرام پرو

بطور کلی تا چه میزان دوره " اسکرام پرو " با انتظارات شما سازگار بود و از آن رضایت داشتید؟(ضروری)
تا چه میزان مطالب آموزشی دوره برای شما کاربردی بود؟(ضروری)
مطالب آموزشی دوره تا چه میزان برای شما جذاب و جدید بود؟(ضروری)
تا چه میزان از تدریس آقای " محمدرضا مرادی " رضایت داشتید؟(ضروری)
به نظر شما قیمت دوره تا چه میزان با ارزش دوره متناسب بوده است؟(ضروری)
تا چه میزان از محل برگزاری کلاس‌ها رضایت داشتید؟(ضروری)
تا چه میزان از پشتیبانی و پاسخگویی تیم برگزاری دوره رضایت داشتید؟(ضروری)
تمایل دارید دوره‌های باشگاه مهارت و اشتغال را به دیگران معرفی کنید؟(ضروری)