درباره باشگاه مهارت و اشتغال

باشگاه مهارت و اشتغال با در نظر گرفتن نیاز بازار کار، مسیر آموزش حرفه‌ای و به‌روزی را طراحی می‌کند که با ترکیب مهارت‌های تخصصی، مهارت‌های نرم و مهارت‌های فردی، رشد مهارت‌جویان را تسهیل و تسریع می‌کند.

باشگاه مهارت و اشتغال