رویدادهای باشگاه مهارت و اشتغال

وبینارهای آینده

شرکت در این وبینارها هزینه‌ای ندارد ولی نیاز به ثبت نام دارد.

وبینار دو مهارت مهم مدیر محصول باشگاه مهارت

وبینارهای برگزار شده

تماشای این وبینارها هزینه‌ای ندارد.

وبینار یواکس در مسیر اسکرام باشگاه مهارت و اشتغال
وبینار هوش مصنوعی در uiux
مهارت های نرم یک اسکرام مستر
وبینار بررسی چارچوب Cynefin