تسهیلات ویژه آموزش تخصصی

باشگاه مهارت و اشتغال امیرکبیر

دوره تخصصی مدیریت محصول

دوره تخصصی مدیریت محصول

1/900/000 تومان تخفیف ویژه
  • پیش پرداخت: 2/500/000 تومان
  • قسط اول: 1/000/000 تومانموعد پرداخت 5 تیر
  • قسط دوم: 1/250/000 تومانموعد پرداخت 5 مرداد
  • قسط سوم: 1/250/000 تومانموعد پرداخت 5 شهریور

بعد از ورود به فرم ثبت نام، از کد زیر استفاده کنید:

کد تخفیف: BG

دوره تخصصی تولید محتوا

480/000 تومان تخفیف ویژه
  • پیش پرداخت: 700/000 تومان
  • قسط اول: 600/000 تومانموعد پرداخت 1 تیر
  • قسط دوم: 600/000 تومانموعد پرداخت 1 مرداد

بعد از ورود به فرم ثبت نام، از کد زیر استفاده کنید:

کد تخفیف: BG